28/06/2022
סוגי ביטוח »

ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה

השאירו פרטים לקבלת הצעת מחיר
שם פרטי
משפחה
טלפון
אימייל
קוד

ביטוח חיים למקרה מוות.

ריסק: ביטוח למקרה מוות בלבד. על פי פוליסה זו מפקיד המבוטח פרמיה חודשית, שמזכה את יורשיו בפיצוי כספי. חשוב לנו לציין כי זהו ביטוח חיוני מאוד, אך גם בסיסי. במידה והמבוטח לא יוסיף לו הרחבות כלשהן (כגון רכיב חסכון או אובדן כושר עבודה), הוא לא יהיה זכאי לקבל סכום כסף כלשהו מהמבטח בעודו בחיים ולא בתום תקופת הביטוח. מאחר ואנו מייצגים את מרבית חברות הביטוח בארץ, ביכולתנו להציע ליחידים ולקולקטיבים תוכניות אטרקטיביות לביטוח חיים.

אובדן כושר עבודה .

מונח המגדיר מצב רפואי המונע מן המבוטח עיסוק במקצועו או בעבודה אחרת כתוצאה מתאונה או מחלה. להלן: אכ"ע.

אכ"ע זמני או תמידי, מלא או חלקי, נקבע רפואית. התגמולים המשולמים בגינו הנם בהתאם לתנאי הפוליסה ולרוב נקבעים על סכום נמוך משכר המבוטח (עד 75% מן השכר).

ביטוח אכ"ע ניתן לרכישה על ידי המבוטח עצמו, כשכיר על חשבון תגמולים, וכעצמאי כניכוי הכנסה המוכר לצורכי מס.

בפוליסת ביטוח מנהלים רשאי המעביד להוסיף פיצוי חודשי בגין אכ"ע של העובד המבוטח. פיצוי זה מוכר לצורכי מס ומוגבל לעד 2.5% ממשכורתם של כלל העובדים המבוטחים של אותו מעביד.

רצוי לציין בביטוח אכ"ע שחרור מתשלום פרמיות - גם לביטוח חיים - כאשר המבוטח זכאי לתגמולי אכ"ע.

אכ"ע מקצועי

למקצועות ספורים בלבד. מונח המגדיר מצב רפואי שהנו תוצאה של תאונה או מחלה המונע מן המבוטח עיסוק במקצועו או בעיסוק אחר התואם את ניסיונו והכשרתו.

אכ"ע מקצועי מתחלק למוחלט וחלקי.

מוחלט: לפחות 75% שלילת כושר עבודה.

חלקי: 25-74% שלילת כושר עבודה.

אכ"ע קבוע

כסוי של פיצוי חודשי לפי המוגדר בפוליסה. הפרמיה נקבעת לפי גיל המבוטח בעת רכישת הביטוח ואינה מתייקרת, למעט היותה צמודה למדד.

אכ"ע משתנה

כסוי של פיצוי חודשי לפי המוגדר בפוליסה. הפרמיה נקבעת לפי גיל המבוטח בעת רכישת הביטוח ומשתנה מדי שנה.

אכ"ע חלקי מורחב

נוסחה לחישוב פיצוי חודשי: X = % אכ"ע פחות 25% * 1.33

אכ"ע חלקי מורחב ליניארי

מאפשר פיצוי חודשי על אכ"ע חלקי החל מ-25%. נוסחת הפיצוי החודשי היא מכפלת אחוז הנכות החלקית בפיצוי שנקבע.

אכ"ע חלקי ליניארי

כמו אכ"ע חלקי מורחב ליניארי, למעט חישוב כסוי הפיצוי החודשי. במקרה זה % האכ"ע זהה ל-% כסוי הפיצוי החודשי בפוליסה. כלומר 60% אכ"ע = 60% מסכום כסוי הפיצוי החודשי בפוליסה.